Several classes and code examples for php-abraflexi library
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Cybervitexus c1f61794ab
Create FUNDING.yml
2 years ago
.github Create FUNDING.yml 2 years ago
Examples Files moved from src to Examples 2 years ago
debian Going Stable 2 years ago
i18n/cs_CZ/LC_MESSAGES ease-core based fork release 3 years ago
nbproject Files moved from src to Examples 2 years ago
src/FlexiPeeHP Release 0.32 2 years ago
tests Files moved from src to Examples 2 years ago
.gitignore Merge branch 'master' of github.com:VitexSoftware/php-flexibee-bricks 2 years ago
.phpunit.result.cache release 0.1 3 years ago
FakturaPrijata_to_FakturaVydana.php Files moved from src to Examples 2 years ago
LICENSE Initial commit 3 years ago
Makefile Release v0.33 2 years ago
README.md Merge branch 'master' of github.com:VitexSoftware/php-flexibee-bricks 2 years ago
codeception.yml ease-core based fork release 3 years ago
composer.json Going Stable 2 years ago
flexibee-logo.svg ease-core based fork release 3 years ago
flexipeehp.png ease-core based fork release 3 years ago
phpunit.xml ease-core based fork release 3 years ago
project-logo.png Components based on Twitter Bootstrap3 was removed to ease-twb3widgets-flexibee 3 years ago
project-logo.svg Components based on Twitter Bootstrap3 was removed to ease-twb3widgets-flexibee 3 years ago

README.md

php-FlexiBee-Bricks

Project Logo

Build Status GitHub stars GitHub issues GitHub license Twitter

Examples how to use php-flexibee Library for FlexiBee with EasePHP Framework widgets

Příklady použití knihovny php-flexibee pro FlexiBee

Instalace

composer require vitexsoftware/flexibee-bricks

How to run ?

  1. composer install
  2. cd src
  3. modify config.php to use custom FlexiBee connection
  4. open the project url in browser

Co tady máme ?

Zatím několik málo praktických ukázek určený k použití ve vašich aplikacích - odtud název bricks/cihličky

Třídy v php-flexibee/Bricks/:

Soubor Popis
Convertor.php Konvertor dokladů
Customer.php Zákazník
GdprLog.php GDPR Logger s podporou pro FlexiBee
GateKeeper.php Kontroluje zdali je shodná firma uživatele a dokladu
PotvrzeniUhrady.php Třída potvrzující došlou úhradu
ParovacFaktur.php Párovač faktur

Třídy v php-flexibee/Bricks/ui:

Soubor Popis
CompanyLogo.php Logo Firmy
DocumentLink.php Odkaz na dokument ve webovém rozhraní FlexiBee
FlexiBeeLogo.php Logo FlexiBee
EmbedResponsiveHTML.php Třída pro zobrazení HTML dokumentu na stránce
EmbedResponsivePDF.php Třída pro zobrazení PDF dokumentu na stránce
RecordTypeSelect.php Nabídka pro výběr typu dokumnetu
RecordChooser.php Nabídka pro výběr záznamu zaleožený na Selectize.js

Ukázky ve složce Examples

Logo Firmy: companylogo.php

Logo

Editor Adresy: addresseditor.php

Výpis

Výpis faktur do stránky: invoices.php

Výpis

Vložení PDF do stránky: embed.php

Vložení

Převzetí dokladu z FlexiBee a jeho odeslání do prohlížeče: getpdf.php

Formulář pro zadání přihlašovacích údajů FlexiBee a zobrazení zdali bylo připojení úspěšné: statussignin.php

Test Připojení

Instalátor uživatelských tlačítek buttonInstaller

Custom Button Installer

  • tyto přesunuté původně z src
Soubor Popis
common.php sdílené obecné funkce
ConnectionInfo.php Kontrola připojení k FlexiBee serveru
ConvertIncomeToZdd.php Zkonvertuje příjem v bance na ZDD a vytvoří vazbu
gethtml.php Vrací HTML verzi dokumentu
LogResults.php Loguje výsledky requestu
XSLTimporter.php Importuje XML přez XSLT transformaci
config.php Ukázka konfiguračního souboru
CurrencyExchange.php Funkce pro směnu měny v záznamu
getpdf.php Vrací PDF verzi dokumentu
parse-cmdline.php Parser parametrů příkazové řádky
RegisterAddress.php Ukázka použití registračního formuláře
UpomenNeplatice.php Rozešle neplatičům upomínky
webhook.php Endpoint pro příjem WebHooků

Debian/Ubuntu

Pro Linux jsou k dispozici .deb balíčky. Prosím použijte repo:

echo "deb http://repo.vitexsoftware.cz $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vitexsoftware.list
sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/vitexsoftware.gpg http://repo.vitexsoftware.cz/keyring.gpg
sudo apt update
sudo apt install php-flexibee-bricks