Developer's tool for AbraFlexi
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
Vítězslav Dvořák da30a9cbae sudo added 8 months ago
.docker We can now use /etc/flexibee/client.json 4 years ago
.github Create FUNDING.yml 2 years ago
bin try to build using Jenkins 1 year ago
debian sudo added 8 months ago
i18n FuelUX assets path for Preloader fixed 4 years ago
nbproject DataTable works again 10 months ago
screenshots Readme Update 2 years ago
src ChangesAPI Fix 8 months ago
tests AbraFlexi & current deps update 2 years ago
.gitignore Deps update 2 years ago
.scrutinizer.yml
.travis.yml New save Company Page 5 years ago
Dockerfile Dockerfile update 2 years ago
Fixed-Header-Table-LICENSE.md
LICENSE.md
Makefile Deps update 2 years ago
README.md Uf 1 year ago
Vagrantfile
bootstrap.sh
codeception.yml Codeception installed 5 years ago
composer.json Code evolution 10 months ago
flexplorer-logo-alpha.xcf Updated for FlexiPeeHP 1.8.7.1 5 years ago
highlight.LICENSE

README.md

Flexplorer

Flexplorer Logo

Vývojářský nástroj pro AbraFlexi API. Napsaný s využitím knihovny PHP AbraFlexi Umožňuje:

 • Pracovat s formáty JSON,XML a CSV
 • zobrazovat obsah všech dostupných evidencí ve všech firmách
 • zobrazovat strukturu evidence
 • odesílat přímé požadavky na server a zobrazovat výsledky
 • Nastavovat ChangesAPI a přidávat WebHooks
 • Zobrazovat data změn přijatá z ChangesAPI
 • Zasílat přijatá data změn na url webhooku aplikace a zobrazit problémy
 • Test odpovědi WebHook skriptu zpracovávajícího změny z AbraFlexi
 • Hromadně zakládat a rušit účetní období
 • Rozlišit evidnece které jsou z důvodu licence nedostupné
 • Zobrazovat vedle json výsledku požadavku i stránku z AbraFlexi
 • Zobrazovat PDF náhled editovaného dokladu
 • Upravovat Externí ID záznamů
 • Měnit stav přiřazení štítků k evidenci
 • Doplnit AbraFlexi GUI o tlačítka odkazující do FlexPloreru
 • Zakládat a mazat firmy
 • Resetovat firmu (smazat a znovu založit )
 • Klonovat firmu
 • Uložit a znovu načíst výchozí zálohu firmy
 • Filtrovat záznamy dle ID nebo Externího ID
 • Definovat Uživatelská tlačítka
 • Zobrazovat oprávnění k rolím
 • Zobrazovat PDF tiskové sestavy k záznamu i výpisu evidence

Source Code Latest Version Software License Build Status Coverage Status

Vyzkoušejte:

Instalace

Pro Debian či Ubuntu prosím použijte repozitář:

sudo apt install lsb-release wget
echo "deb http://repo.vitexsoftware.cz $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vitexsoftware.list
sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/vitexsoftware.gpg http://repo.vitexsoftware.cz/keyring.gpg
sudo apt update
sudo apt install flexplorer

Poté budou zobrazeny dialogy pro zadání výchozího serveru, jména a hesla. Takto zadané údaje budou zapsány do konfiguráku aplikace a nabízeny jako předvyplněné.

Debian Configure

Po instalaci balíčku a reloadu webserveru bude aplikace nainstalována do složky /usr/share/flexplorer a dostupná jako http://localhost/flexplorer/ ( konfigurováno v /etc/apache2/conf-enabled/flexplorer.conf ) Pokud je nainstalován démon avahi, bude tento propagovat aplikaci jako službu. Aplikaci je pak možné spustit z nabídky programů v sekci "programování"

Přihlášení

Nepřihlášený uživatel je přesměrován na stránku login.php s přihlašovacím dialogem. Zde je možné vyplnit přihlašovací údaje, nebo kliknot na link v záložkách po levé straně. Novou záložku je možné přidat buď volbou přepínače pod přihlašovacím dialogem nebo přidáním json souboru do složky /etc/abraflexi/. Formát těchto souborů musí být kompatibilní s https://github.com/VitexSoftware/abraflexi-client-config tzn.

{
  "ABRAFLEXI_URL": "https:\/\/demo.abraflexi.eu:5434",
  "ABRAFLEXI_LOGIN": "winstrom",
  "ABRAFLEXI_PASSWORD": "winstrom",
  "ABRAFLEXI_COMPANY": "demo"
}

Nově je také možné se přihašovat přímo do aplikace s použitím url serveru a authtokenu. Ukázková adresa vypadá takto:

evidence.php?serveruri=https%3A%2F%2Fdemo.abraflexi.eu%3A5434&

Aktualizace

Pokud máte balíček nainstalovný ze zdroje, aktualizace probíhají tak jak je v debianu zvykem:

Debian Upgrade

Vagrant

K dispozici je také Box pro Vagrant. Po doběhnutí příkazu

vagrant init vitexsoftware/flexplorer; vagrant up --provider virtualbox

bude možné aktuální vývojovou zobrazit na adrese [http://localhost:8080/src/] a verzi z nejnovějšího debianího balíčku na adrese [http://localhost:8080/flexplorer/]

Docker

K dispozici je také obraz pro docker. Následující příkaz zpřístupní FlexPlorer na adrese: localhost:2323

docker run -dit --name flexplorer -p 2323:80 vitexsoftware/flexplorer
vitex@docker:~$ docker run -dit --name flexplorer -p 2323:80 vitexsoftware/flexplorer
Unable to find image 'vitexsoftware/flexplorer:latest' locally
latest: Pulling from vitexsoftware/flexplorer
cc1a78bfd46b: Pull complete 
1cd0b77f3d1d: Pull complete 
9b851b09757c: Pull complete 
9b36fad49c61: Pull complete 
d0e15216409e: Pull complete 
da8507a1fa91: Pull complete 
1285ef6f4076: Pull complete 
07c17144f477: Pull complete 
058b8f440dad: Pull complete 
507722a10e0a: Pull complete 
f3440e09e483: Pull complete 
967168855bae: Pull complete 
da8a7cb827b5: Pull complete 
Digest: sha256:38ed8bd94aaf2e57877c8b207cd55bb486d09178dacbd0b4def87090cae6170b
Status: Downloaded newer image for vitexsoftware/flexplorer:latest
396261e16a3adb66faf8f63a3f518b3c10331cc9c0f575c73cd86df3899b8f87

Konfigurace

Konfigurační soubor config.php se náchází ve složce src/includes. Výchozí konfigurace vypadá takto:

define('LOG_NAME', 'Flexplorer'); //Identifikace logu
define('LOG_TYPE', 'syslog'); //Možné hodnoty: memory, syslog, file

/*
 * Výchozí odesilatel zpráv
 */
define('EMAIL_FROM', 'flexplorer@localhost');

/*
 * URL AbraFlexi API
 */
define('DEFAULT_ABRAFLEXI_URL', 'https://demo.flexibee.eu');
/*
 * Uživatel AbraFlexi API
 */
define('DEFAULT_ABRAFLEXI_LOGIN', 'winstrom');
/*
 * Heslo AbraFlexi API
 */

define('DEFAULT_ABRAFLEXI_PASSWORD', 'winstrom');
/*
 * Společnost v AbraFlexi
 */

define('DEFAULT_ABRAFLEXI_COMPANY', 'demo');

Poděkování

Vznik tohoto nástroje by nebyl možný bez laskavé podpory společnosti Spoje.Net,

U společnosti Spoje.Net, je možné si objednat komerční podporu pro integraci knihovny PHP AbraFlexi do vašich projektů.

Spoje.Net

Statistiky Projektu na Wakatime

Obrázky aplikace

Pro přihlášení se používá jména a hesla uživatele aplikace s oprávněním používat REST API. Záložky po levé straně jsou načítány z konfigruračních souborů ve složce /etc/abraflexi/

Mobilní přihlášení

FlexPlorer zobrazuje odpověď požadavku:

Odpověď serveru

Je možné si zvolit libovolnou evidenci AbraFlexi a její obsah si vypsat:

Výpis evidence

Data můžeme editovat a uložit, pokud k tomu má přihlášený uživatel práva:

Editor Evidence

Nad otevřenou evidencí je možné snadno provádět dotazy:

JSON Editor

Smazání záznamu z evidence je třeba potvrdit:

Potvrzení před smazáním

Při testování WebHooku pomůže tento nástroj, který sestaví maketu záznamu ChangesAPI a odešle jí na zvolený WebHook:

WebHook Request

Je možné také použít data změn došlá na webhook FlexPloreru a zvolit si na který webhook testované aplikace budou tato odesílána:

Change Data reuse

Správná je prázdná odpověď. Ačkoliv funguje, tak by se tento skript AbraFlexi nelíbil. Zde vidíme co vrací:

WebHook Response

Pro hledání v evidencích je k dispozici vyhledávací políčko:

WebHook Response

Po stisku entru se zobrazí podrobnější výsledky:

WebHook Response

Vyhledávat je také možné v názvech sloupců jednotlivých evidencí a jejich popiscích:

Columns Search

Tělo požadavku je možné načítat ze souboru:

File Upload

Odpověď požadavku může být v podporovaných formátech (zde XML):

XML Response

Základní přehled firmy

Company overview